TOPLING KPR

 

 

 

LOŽIŠTE

Ložište spada u grupu „Cunter flow" ložišta, ovakva konstrukcija omogućava sagorevanje izrazito vlažnih goriva preko 60%. Sastoji se od hidraulično pokretane stepenaste rešetke. Sama rešetka se sastoji od izlivenih rešetnica legure čelika otpornog na povišene temperature. Nosač rešetke je izrađen od čeličnih elemenata i profila velike debljine i sastavljena je iz tri potpuno odvojena dela, što omogućava da se različiti delovi rešetke pomeraju odvojeno jedni od drugih. Ovakva konstrukcija omogućava da se sagorevaju goriva različitog i pri tome vrlo lošeg kvaliteta, kao i da se različite faze saogrevanja podele po određenim zonama rešetke – faza zagrevanja goriva, isparavanja vlage, sagorevanje volatila i sagorevanje čvrstog ostatka. Ram rešetke je hlađen vodom iz izmjenjivača putem posebnih pumpi, a ujedno je to i jedini deo ložišta koji sadrži vodu. Primarni vazduh za sagorevanje se dovodi ispod rešetke, u tri potpuno odvojene zone od kojih je svaka posebno upravljana. Sekundarni vazduh se dovodi u tri zone. Iznad rešetke, na prvom skretanju dimnog gasa i na zadnjoj strani kotla. Tercijalni vazduh za sagorevanje se uvodi neposredno pre izmjenjivača toplote. Samo ložište je dvoprolazne konstrukcije, što znači da dimni gas prolazi kroz dve zone vrelih cigli. Ovakva konstrukcija omogućava da dimni gas prolazi kroz sekundarnu zonu sagorevanja, čime se postiže nizak sadržaj ugljen monoksida a time i visoka efikasnost sagorevanja. Obe zone ložišta su ozidane vatrootpornom ciglom sa visokim sadržajem aluminijuma. Sa spoljnje strane debelog vatrootpornog zida se nalaze debeli slojevi izlacionih termobetona. Temperatura ložišta, u normalnom radu kotla, se kreće od 800-1000OC, sa druge strane spoljnja strana kotla je izolovana vatrootpornim panelima, što garantuje temperaturu na površinama manju od 40oC. Na dnu ložišta se nalazi sistem hidraulični pokretanih gurača koji odvode pepeo koji je prošao kroz pokretnu rešetku, što omogućava jednostavnije rukovanje celim sistemom. Spoljna – noseća konstrukcija ložišta je urađena od I i U čeličnih profila većih debljina. Kompletna čelična kostrukcija je veoma robusna i garantuje sigurnost i dugotrajnost kompletnog kotla. Temperatura u ložištu je kontrolisana na tri mesta putem tri sonde temperature tipa termopar, potpritisak u kotlu je meren sondom diferencijalnog pritiska. Protok rashladne vode u ramu rešetke je meren putem senzora protoka. Takođe se mere i temperature ulaza i izlaza rashladne vode u ram rešetke. Nivo goriva na rešetki se meri na dva mesta putem dve infracrvene sonde.

IZMJENJIVAČ TOPLOTE

Izmjenjivač toplote je izrađen od kotlovskog čelika i troprolazne je konstrukcije. Kod ovakve konstrukcije dimni gasovi iz ložišta tri puta prolaze kroz razičite delove izmjenjivača, povećavajući efikasnost kotlovskog postrojenja. Pozicija izmjenjivača je na vrhu ložišta što dodatno smanjuje gubitak toplote iz ložišta usled zračenja. Toplotni režim izmjenjivača je 119/110OC. Izmjenjivač je toplotno izolovan kamenom vunom, a spoljnji plašt mu se sastoji od vatrootpornih termoizolacionih panela, što toplotne gubitke svodi na minimum. Izmjenjivač je opremljen automatskim otpepeljavanjem. Na prednjim vratima izmjenjivača je montiran znatan broj specijalnih duvača ćađi, koji povremenim otvaranjem propuštaju vazduh pod visokim pritiskom kroz cevi izmjenjivača, putem koga se pepeo transportuje do multiciklona. Ovaj sistem omogućava znatno manje angažovanja kotlovskog osoblja na čišćenju i održavanju postrojenja. Ovaj sistem se sastoji od sledećih komponenti:

- Duvaljke

- Komandni ormar sa integrisanim upravljanjem

- Kompresiona posuda

- Električne kablove za povezivanje ventila sa komandnim ormarom

- Šelne 6/4"

- Fleksibilno crevo 6/4" ( Za povezivanje duvaljke i mlaznice )

- Čelični cevni ram za povezivanje duvaljki sa kompresionom posudom

SILOS SA STOKEROM

Hidraulični silos sa pokretnim podom. Silos se sastoji od sledećih komponenti:

- Hidraulični agregat komplet sa armaturom

- Dva hidrauličnia cilindara za pokretanje gurača

- Upravljačka jedinica

- Dva reda gurača, zavarenih na HEB profile

- Nivo sonde

Stoker je transporter koje preuzima biomasu iz silosa i transportuje je do prvog reda rešetnica. Stoker je izveden od velikih čeličnih profila koji se, u svrhu čvrstine, izlivaju u betonsku podlogu. Sastoji se od niza trouglastih gurača, od kojih su zadnja dva sa ugrađenim specijalnim noževima izrađenim od alatnog čelika. Ovakva konstrukcija silosa i stokera omogućavaju korišćenje biomase granulacije G100. Stoker se sastoji od sledećih komponenti:

- Hidraulični agregat komplet sa armaturom

- Dva hidraulična cilindara za pokretanje gurača

- Jedan red trouglastih gurača, ojačanih unutrašnjim profilima, zavareni na HEB profil

- Upravljačka jedinica

- Čelična konstrukcija stokera izvedena od profila UPN i HEB

- Nivo sonde

ELEKTRO ORMAR

Elektro ormar sa ugrađenim touchscreen PLC-om ima zadatak automatskog vođenja procesa sagorevanja preko zadate gornje i donje temperature kotlovske vode. PLC prati uslove u ložištu putem mjerenja i održavanja potpritiska i temperatura na različitim mestima kao i doziranja goriva putem stokera. PLC takođe reguliše rad ventilatora primarnog, sekundarnog, tercijalnog vazduha kao i ventilatorom recirkulacije a sve to putem frekventnih regulatora. Uz elektro ormar se isporučuje i PC putem koga je moguće kompletno postrojenje nadgledati i kontrolisati putem interneta. PLC ima mogućnost i GSM dojave alarma na 4 broja telefona.